PlaceOnLine.pl - ZUS | podatki | prawo pracy

Jesteś tutaj » PlaceOnline.pl: Porady płacowe - druki i formularze ZUS, rozliczanie składek i kontrola ZUS, obliczanie wynagrodzeń/płac, umowa zlecenie/umowa o dzieło, ZFŚŚ, ryczałty, ekwiwalenty, świadczenia pracownicze, zasiłek chorobowy i macierzyński, pracownik emeryt lub rencista

Placeonline.pl – bezpłatne porady płacowo-kadrowe

Skorzystaj z BEZPŁATNYCH PORAD ekspertów i znajdź rozwiązania trudnych i nietypowych przypadków rozliczeń z ZUS, wypełniania druków ZUS oraz naliczania wynagrodzeń. Będziesz je otrzymywać mailem co tydzień.

BEZPŁATNE PORADY

Ostatnio komentowane

Publikacje

Dokumentowanie okresów zatrudnienia do ustalania prawa do emerytury
Ubezpieczony przechodzący na emeryturę zobowiązany jest do spełnienia szeregu obowiązków dokumentacyjnych. Z tekstu dowiesz się: W jakich...
Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych - PESEL zastępuje NIP
W związku ze zmianami zasad identyfikacji osób fizycznych uległ zmianie zakres danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, podawany w dokumentach...
Zeszyty Ubezpieczeń Społecznych
Jak bezbłędnie prowadzić rozliczenia z ZUS, gdy co miesiąc wchodzą w życie zmiany w ubezpieczeniach społecznych? Poświęć co miesiąc 20 minut, a...
Choroba w okresie wypowiedzenia – świadczenia dla pracownika, dokumentacja do ZUS
W okresie wypowiedzenia pracownik objęty jest obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, a więc również ubezpieczeniem chorobowym. Oznacza to, że...
Zasady podlegania ubezpieczeniom
Rozstrzyganie, kto podlega ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo, kto dobrowolnie, a kto nie może do nich przystąpić w ogóle, czasami może sprawiać...
Godziny nadliczbowe – jak nie przekroczyć limitów i jak liczyć przy dwóch pracodawcach w ciągu roku
Za przekroczenie limitu godzin pracy nadliczbowej nigdy nie odpowie pracownik. Za błędy w rozliczaniu czasu pracy odpowiada pracodawca lub osoba...
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2013-01-08
W styczniu 2013 r. wypłacimy pracownikom nagrodę roczną. Otrzymają ją również osoby, z którymi rozwiązaliśmy (lub rozwiążemy przed wypłatą nagrody) umowy o pracę. Z jakim kodem tytułu ubezpieczenia powinniśmy rozliczyć za nich składki?
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2012-12-04
Pracownik został wezwany do sądu w charakterze biegłego. Wynagrodzenie przysługuje w stawce miesięcznej. Czy w raportach ZUS należy wykazać tą nieobecność usprawiedliwioną niepłatną?
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2012-11-15
Pracownica od 4 września 2012 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Ze złożonego oświadczenia wynika, że nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń. Osiąga wynagrodzenie w wysokości 1.900 zł miesięcznie. Jak należy obliczyć wynagrodzenie za pracę, ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i rozliczyć składki?
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2012-08-22
Od 1 stycznia 2010 r. prowadzę działalność gospodarczą, z której opłacałam składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia). Od 1 stycznia 2011 r., czyli po roku jej prowadzenia, działalność tę zawiesiłam. Obecnie zamierzam ją wznowić. Czy wówczas nadal będę mogła opłacać składki obliczone od obniżonej podstawy?
» czytaj więcej
Opublikowano w Obliczanie wynagrodzeń/płac, 2012-08-22
W pierwszym miesiącu zatrudnienia pracownik złożył oświadczenie, aby wynagrodzenie przekazywać mu przelewem na konto bankowe. Na początku września poprosił jednak, aby wynagrodzenie za wrzesień wyjątkowo wypłacić mu do ręki. Jak postąpić w takiej sytuacji?
» czytaj więcej
Opublikowano w Obliczanie wynagrodzeń/płac, 2012-02-29
Pracownik otrzymuje ryczałty miesięczne, które są pomniejszane za każdą nieobecność w pracy. W listopadzie pracownik był na urlopie wypoczynkowym, ale nie dokonano w tym terminie potrąceń ze składników wynagradzania, do których (zgodnie z regulaminem wynagradzania) nie nabył prawa. W jaki sposób prawidłowo dokonać rozliczenia? Czy potrzebna jest w tym przypadku zgoda pracownika na dokonanie potrącenia w następnym miesiącu?
» czytaj więcej
Opublikowano w Umowa zlecenie/Umowa o dzieło, 2011-12-15
Zleceniobiorca wykonuje umowę zlecenia od 5 września do 22 grudnia 2011 r. ze stawką godzinową. W miesiącu październiku wypłacimy zleceniobiorcy wynagrodzenie za wrzesień w wysokości 1.120,00 zł. Umowa zlecenia to jego jedyny tytuł do ubezpieczeń. Czy w takim przypadku należy odprowadzić składki na Fundusz Pracy?
» czytaj więcej
Opublikowano w Umowa zlecenie/Umowa o dzieło, 2011-07-04
Ustawa zdrowotna nakłada obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego m.in. na osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz na świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenia usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
» czytaj więcej
Wydatki socjalne dokonywane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinny być określone w regulaminie ZFŚS. Jeżeli regulamin przewiduje możliwość przeznaczenia środków na świadczenia świąteczne dla pracowników, pracodawca może kierować te środki do pracowników w różnych formach, w tym także i w formie bonów towarowych.
» czytaj więcej
Pytanie Czytelnika: Czy faktura dokumentująca koszty noclegów pracowników odbywających podróż służbową opłacona przez pracodawcę stanowi dla niego koszty uzyskania przychodów?
» czytaj więcej
Opublikowano w Zasiłek chorobowy i macierzyński, 2012-12-18
Z uwagi na komplikacje poporodowe żona pracownika będzie musiała pozostać w szpitalu w okresie od 17 grudnia 2012 r. do 18 stycznia 2013 r. Przy czym w dniach od 17 do 20 grudnia w szpitalu będzie pozostawało także nowo narodzone dziecko. Po wypisaniu dziecka ze szpitala zaopiekuje się nim pracownik, aż do powrotu żony do domu. Za jaki okres będzie przyznany zasiłek opiekuńczy?
» czytaj więcej
Opublikowano w Zasiłek chorobowy i macierzyński, 2012-11-15
O tym, kto będzie wypłacał pracownikom zasiłki w 2013 r., decyduje liczba ubezpieczonych zatrudnionych na dzień 30 listopada 2012 r. Proszę o informację, czy w liczbie ubezpieczonych uwzględnia się osoby na urlopie wychowawczym.
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2012-12-04
Z dniem 31 października 2012 r. miałem rozwiązać stosunek pracy z zatrudnioną 64-letnią pracownicą, ale ZUS odmówił jej prawa do emerytury z uwagi na brak wymaganego stażu. Byłem przekonany, że spełniła warunki do przyznania emerytury. Jednakże ZUS uznał, że pracownica udowodniła jedynie 13 lat i 8 miesięcy okresów składkowych i nieskładkowych. Nie uznano okresów pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w wymiarze 6 lat. Postanowiłem umożliwić dopracowanie brakującego okresu do emerytury. Jednakże mam wątpliwość, czy w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2013 r., pracownica będzie musiała pracować do 67. roku życia.
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2012-10-09
W przekazanym do ZUS zaświadczeniu o zarobkach pracownika wykazano zarobki niższe od rzeczywistych, przez co Zakład naliczył mu niższą emeryturą. Czy pracownikowi przysługuje w związku ze stratą roszczenie odszkodowawcze przeciwko pracodawcy?
» czytaj więcej
Prowadzimy szkołę języków obcych. Zawarliśmy umowę o dzieło z obywatelem Wielkiej Brytanii, który ma tam miejsce zamieszkania i nie posiada w Polsce rezydencji podatkowej. Czy powinniśmy odprowadzać w tym przypadku podatek w formie ryczałtu w wysokości 20% od wartości brutto wynagrodzenia i bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu?
» czytaj więcej
Tzw. poświadczenie życia dla osób zamieszkałych w Polsce i pobierających zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe będą dokonywane - na wniosek zainteresowanych - we wszystkich placówkach ZUS - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanym komunikacie.
» czytaj więcej
Opublikowano w Wskazówki dla biur rachunkowych, 2011-07-20
Dnia 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy dotyczące rejestracji działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jednocześnie do 31 grudnia 2011 r. będą obowiązywały dotychczasowe przepisy regulujące zasady rejestrowania działalności w ewidencji działalności gospodarczej.
» czytaj więcej
Opublikowano w Wskazówki dla biur rachunkowych, 2011-07-20
Pracodawca zamierza wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę. Pracownika obowiązuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, czy może mu zostać zaproponowany dłuższy?
» czytaj więcej
Pracownik, którego zatrudniliśmy po studiach, pracuje w naszej spółce już 2 lata. Pracownik ten nie obronił pracy magisterskiej. Czy powinniśmy zaliczyć do stażu pracy pracownika okres 8 lat?
» czytaj więcej
W regulaminie ZFŚS chcemy zamieścić zapis pozwalający na wypłatę świadczenia urlopowego pracownikom, którzy będą korzystać z co najmniej 2-tygodniowego wypoczynku. Czy możemy to uczynić? Nadmieniam, że wysokość dofinansowania byłaby uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej danej osoby, a więc spełniałaby przesłanki, o których mowa w art. 8 ustawy o funduszu socjalnym.
» czytaj więcej
Druki i formularze ZUS | Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS | Obliczanie wynagrodzeń/płac | Umowa zlecenie/Umowa o dzieło | ZFŚŚ, Ryczałty, Ekwiwalenty, Świadczenia pracownicze | Zasiłek chorobowy i macierzyński | Pracownik emeryt lub rencista | Rozliczanie cudzoziemców i Polaków za granicą | Wskazówki dla biur rachunkowych | Świadczenia urlopowe i ekwiwalent za urlop |
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa
Numer NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.
Centrum Obsługi Klienta: tel.: (022) 518 29 29 fax: (022) 617 60 10,
e-mail: placeonline@wip.pl

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.