PlaceOnLine.pl - ZUS | podatki | prawo pracy

Jesteś tutaj » PlaceOnline.pl: Porady płacowe - druki i formularze ZUS, rozliczanie składek i kontrola ZUS, obliczanie wynagrodzeń/płac, umowa zlecenie/umowa o dzieło, ZFŚŚ, ryczałty, ekwiwalenty, świadczenia pracownicze, zasiłek chorobowy i macierzyński, pracownik emeryt lub rencista

Placeonline.pl – bezpłatne porady płacowo-kadrowe

Skorzystaj z BEZPŁATNYCH PORAD ekspertów i znajdź rozwiązania trudnych i nietypowych przypadków rozliczeń z ZUS, wypełniania druków ZUS oraz naliczania wynagrodzeń. Będziesz je otrzymywać mailem co tydzień.

BEZPŁATNE PORADY

Ostatnio komentowane

Publikacje

Ubezpieczenia pracowników w szczególnych sytuacjach
Zasady podlegania ubezpieczeniom przez pracowników raczej nie budzą wątpliwości pracodawców. Pojawiają się one natomiast w razie wystąpienia...
Dodatkowe wynagrodzenie pracownika a składki
Świadczenia pieniężne otrzymywane przez pracowników z tytułu pozostawania w stosunku pracy można podzielić na dwie podstawowe grupy, czyli...
Niewypłacone wynagrodzenie - poznaj rozwiązania 6 najczęstszych problemów pracodawców!
W praktyce zdarzają się sytuacje, w których z przyczyn mniej lub bardziej zawinionych przez pracodawcę pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia na...
Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych - PESEL zastępuje NIP
W związku ze zmianami zasad identyfikacji osób fizycznych uległ zmianie zakres danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, podawany w dokumentach...
Telefon jako narzędzie pracy – kto płaci podatek
Wykorzystanie telefonu przez pracownika do pracy może wpływać na kwoty podatku dochodowego w zależności od tego, czyją własnością jest telefon i...
Umowa o dzieło – obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
Umowa o dzieło co do zasady nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie...
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2013-01-08
W styczniu 2013 r. wypłacimy pracownikom nagrodę roczną. Otrzymają ją również osoby, z którymi rozwiązaliśmy (lub rozwiążemy przed wypłatą nagrody) umowy o pracę. Z jakim kodem tytułu ubezpieczenia powinniśmy rozliczyć za nich składki?
» czytaj więcej
Opublikowano w Druki i formularze ZUS, 2012-12-04
Pracownik został wezwany do sądu w charakterze biegłego. Wynagrodzenie przysługuje w stawce miesięcznej. Czy w raportach ZUS należy wykazać tą nieobecność usprawiedliwioną niepłatną?
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2012-11-15
Pracownica od 4 września 2012 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Ze złożonego oświadczenia wynika, że nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń. Osiąga wynagrodzenie w wysokości 1.900 zł miesięcznie. Jak należy obliczyć wynagrodzenie za pracę, ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i rozliczyć składki?
» czytaj więcej
Opublikowano w Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS, 2012-08-22
Od 1 stycznia 2010 r. prowadzę działalność gospodarczą, z której opłacałam składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia). Od 1 stycznia 2011 r., czyli po roku jej prowadzenia, działalność tę zawiesiłam. Obecnie zamierzam ją wznowić. Czy wówczas nadal będę mogła opłacać składki obliczone od obniżonej podstawy?
» czytaj więcej
Opublikowano w Obliczanie wynagrodzeń/płac, 2012-08-22
W pierwszym miesiącu zatrudnienia pracownik złożył oświadczenie, aby wynagrodzenie przekazywać mu przelewem na konto bankowe. Na początku września poprosił jednak, aby wynagrodzenie za wrzesień wyjątkowo wypłacić mu do ręki. Jak postąpić w takiej sytuacji?
» czytaj więcej
Opublikowano w Obliczanie wynagrodzeń/płac, 2012-02-29
Pracownik otrzymuje ryczałty miesięczne, które są pomniejszane za każdą nieobecność w pracy. W listopadzie pracownik był na urlopie wypoczynkowym, ale nie dokonano w tym terminie potrąceń ze składników wynagradzania, do których (zgodnie z regulaminem wynagradzania) nie nabył prawa. W jaki sposób prawidłowo dokonać rozliczenia? Czy potrzebna jest w tym przypadku zgoda pracownika na dokonanie potrącenia w następnym miesiącu?
» czytaj więcej
Opublikowano w Umowa zlecenie/Umowa o dzieło, 2011-12-15
Zleceniobiorca wykonuje umowę zlecenia od 5 września do 22 grudnia 2011 r. ze stawką godzinową. W miesiącu październiku wypłacimy zleceniobiorcy wynagrodzenie za wrzesień w wysokości 1.120,00 zł. Umowa zlecenia to jego jedyny tytuł do ubezpieczeń. Czy w takim przypadku należy odprowadzić składki na Fundusz Pracy?
» czytaj więcej
Opublikowano w Umowa zlecenie/Umowa o dzieło, 2011-07-04
Ustawa zdrowotna nakłada obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego m.in. na osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz na świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenia usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
» czytaj więcej
Wydatki socjalne dokonywane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinny być określone w regulaminie ZFŚS. Jeżeli regulamin przewiduje możliwość przeznaczenia środków na świadczenia świąteczne dla pracowników, pracodawca może kierować te środki do pracowników w różnych formach, w tym także i w formie bonów towarowych.
» czytaj więcej
Pytanie Czytelnika: Czy faktura dokumentująca koszty noclegów pracowników odbywających podróż służbową opłacona przez pracodawcę stanowi dla niego koszty uzyskania przychodów?
» czytaj więcej
Opublikowano w Zasiłek chorobowy i macierzyński, 2012-12-18
Z uwagi na komplikacje poporodowe żona pracownika będzie musiała pozostać w szpitalu w okresie od 17 grudnia 2012 r. do 18 stycznia 2013 r. Przy czym w dniach od 17 do 20 grudnia w szpitalu będzie pozostawało także nowo narodzone dziecko. Po wypisaniu dziecka ze szpitala zaopiekuje się nim pracownik, aż do powrotu żony do domu. Za jaki okres będzie przyznany zasiłek opiekuńczy?
» czytaj więcej
Opublikowano w Zasiłek chorobowy i macierzyński, 2012-11-15
O tym, kto będzie wypłacał pracownikom zasiłki w 2013 r., decyduje liczba ubezpieczonych zatrudnionych na dzień 30 listopada 2012 r. Proszę o informację, czy w liczbie ubezpieczonych uwzględnia się osoby na urlopie wychowawczym.
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2012-12-04
Z dniem 31 października 2012 r. miałem rozwiązać stosunek pracy z zatrudnioną 64-letnią pracownicą, ale ZUS odmówił jej prawa do emerytury z uwagi na brak wymaganego stażu. Byłem przekonany, że spełniła warunki do przyznania emerytury. Jednakże ZUS uznał, że pracownica udowodniła jedynie 13 lat i 8 miesięcy okresów składkowych i nieskładkowych. Nie uznano okresów pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w wymiarze 6 lat. Postanowiłem umożliwić dopracowanie brakującego okresu do emerytury. Jednakże mam wątpliwość, czy w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2013 r., pracownica będzie musiała pracować do 67. roku życia.
» czytaj więcej
Opublikowano w Pracownik emeryt lub rencista, 2012-10-09
W przekazanym do ZUS zaświadczeniu o zarobkach pracownika wykazano zarobki niższe od rzeczywistych, przez co Zakład naliczył mu niższą emeryturą. Czy pracownikowi przysługuje w związku ze stratą roszczenie odszkodowawcze przeciwko pracodawcy?
» czytaj więcej
Prowadzimy szkołę języków obcych. Zawarliśmy umowę o dzieło z obywatelem Wielkiej Brytanii, który ma tam miejsce zamieszkania i nie posiada w Polsce rezydencji podatkowej. Czy powinniśmy odprowadzać w tym przypadku podatek w formie ryczałtu w wysokości 20% od wartości brutto wynagrodzenia i bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu?
» czytaj więcej
Tzw. poświadczenie życia dla osób zamieszkałych w Polsce i pobierających zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe będą dokonywane - na wniosek zainteresowanych - we wszystkich placówkach ZUS - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanym komunikacie.
» czytaj więcej
Opublikowano w Wskazówki dla biur rachunkowych, 2011-07-20
Dnia 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy dotyczące rejestracji działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jednocześnie do 31 grudnia 2011 r. będą obowiązywały dotychczasowe przepisy regulujące zasady rejestrowania działalności w ewidencji działalności gospodarczej.
» czytaj więcej
Opublikowano w Wskazówki dla biur rachunkowych, 2011-07-20
Pracodawca zamierza wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę. Pracownika obowiązuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, czy może mu zostać zaproponowany dłuższy?
» czytaj więcej
Pracownik, którego zatrudniliśmy po studiach, pracuje w naszej spółce już 2 lata. Pracownik ten nie obronił pracy magisterskiej. Czy powinniśmy zaliczyć do stażu pracy pracownika okres 8 lat?
» czytaj więcej
W regulaminie ZFŚS chcemy zamieścić zapis pozwalający na wypłatę świadczenia urlopowego pracownikom, którzy będą korzystać z co najmniej 2-tygodniowego wypoczynku. Czy możemy to uczynić? Nadmieniam, że wysokość dofinansowania byłaby uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej danej osoby, a więc spełniałaby przesłanki, o których mowa w art. 8 ustawy o funduszu socjalnym.
» czytaj więcej
Druki i formularze ZUS | Rozliczanie składek ZUS/Kontrola ZUS | Obliczanie wynagrodzeń/płac | Umowa zlecenie/Umowa o dzieło | ZFŚŚ, Ryczałty, Ekwiwalenty, Świadczenia pracownicze | Zasiłek chorobowy i macierzyński | Pracownik emeryt lub rencista | Rozliczanie cudzoziemców i Polaków za granicą | Wskazówki dla biur rachunkowych | Świadczenia urlopowe i ekwiwalent za urlop |
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa
Numer NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.
Centrum Obsługi Klienta: tel.: (022) 518 29 29 fax: (022) 617 60 10,
e-mail: placeonline@wip.pl

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.